ERITYISET KÄYTTÖEHDOT

Käyttämällä Dwelletin palvelua, asiakas hyväksyy yleiset käyttöehdot, tietosuojaselosteen sekä nämä erityisehdot itseään sitoviksi. Näitä käyttöehtoja sovelletaan Dwellet Oy:n Fiksuvuokraus.fi-palvelussa. Yleisten ja erityisten ehtojen ollessa ristiriidassa, noudatetaan erityisiä tuotekohtaisia ehtoja. 

 

1 Käyttöehtojen osapuolet, keskeiset käsitteet ja ehtojen soveltaminen

1.1 Palveluntarjoaja         Dwellet Oy (2872126-4)

Osoite Länsituuli 6, 02100 Espoo (ei käyntiä)

Jäljempänä Palvelu, vuokrauspalvelu, palveluntarjoaja tai yhtiö

1.2 Palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjilleen, jäljempänä ”asiakas” tai ”käyttäjä(/-t)” tai asiakasroolista- ja asiayhteydestä riippuen ”vuokranantaja”, ”vuokralainen” tai ”asunnonhakija” asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen vuokraamiseen tarkoitetun palvelualustan, jäljempänä ”palvelu” tai ”alusta”, jossa vuokranantajat harjoittavat omatoimista vuokraamista, ja jossa asunnonhakijat hakevat kohdetta verkkopalvelun kautta. Palvelua käyttävän asiakkaan on täytynyt ennen alustan käytön aloittamista hyväksyä nämä käyttöehdot. Palvelussa vuokranantajat vuokraavat asuntonsa vuokralaiselle, eikä se ole lain 1075/2000 tarkoittamaan vuokrahuoneiston välitystä. Yhtiö ei vastaa asiakkaan antamien kohteen tietojen varmistamisesta vaan toimii ainoastaan julkaisualustana. 

1.3 Asiakkaana voi olla oikeustoimikelpoinen yksityishenkilö- tai yhteisö. 

 

2 Palvelun pääasiallinen sisältö

2.1 Vuokranantaja ilmoittaa vuokrattavaksi tarjoamansa asunto-osakkeen tai kiinteistön (jäljempänä ”kohde”) antamalla tiedot palvelun alustan kautta. Palvelu vuokranantajalle:

  • Luo automaattisesti tai manuaalisesti kohdeilmoituksen ja parhaaksi katsomansa mainokset ja julkaisee kohteen tiedot palvelussa ja muissa kanavissa.
  • Tunnistaa kohteesta kiinnostuneen hakijan, joka on täyttänyt asuntohakemuksen palvelussa.
  • Osapuolet vastaanottavat toistensa yhteystiedot ja sopivat asuntonäytöstä
  • Palvelu toimittaa vuokrasopimuksen, jota vuokranantajalla on oikeus muokata. Vuokrasopimusten allekirjoitus toteutetaan ensisijaisesti OpenID-varmennetulla allekirjoituksella yhtiön toimesta.

2.2 Palvelun käyttöä varten vuokranantaja luo itselleen käyttäjätilin tietojen toimittamista ja niiden hallinnoimista varten. Palveluntarjoaja toimittaa asiakkaalle käyttäjätiliin tarvittavan henkilökohtaisen kirjautumistunnuksen, jota käyttämällä asiakas voi muokata käyttäjätiliä ja vahvistaa palvelussa annettuja tietoja. 

2.3 Asunnonhakija voi tehdä kohdetta koskevia tiedusteluja ja asuntohakemuksia vuokranantajalle.

 

3 Asiakkaan velvollisuudet

3.1 Vuokranantaja vastaa siitä, että hänellä on oikeus kohteen vuokraamiseen ja kohdetta koskevan käyttöehtojen mukaisen palvelusopimuksen tekemiseen. 

3.2 Vuokranantaja ilmoittaa kohteen tiedot palvelussa. Asiakas vastaa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat oikein sekä riittävät ja täyttävät voimassa olevan lainsäädännön vaatimuksen. Yhtiö edellyttää asiakkailtaan myös hyvän vuokratavan noudattamista. 

 

4 Kohteen valokuvat, niiden julkaiseminen ja valtuutus kohdetta koskevien tietojen hankkimiseen

4.1 Vuokranantaja antaa yhtiölle oikeuden käyttää omia valokuviaan kohteesta. Palvelulla on oikeus käyttää vuokranantajan toimitettamia valokuvia kohdetta koskevassa ilmoittelussa kotisivuillaan sekä muilla verkkosivuilla, kuten esimerkiksi Oikotie.fi, Vuokraovi.com ja Tori.fi sekä sosiaalisessa mediassa (mm. Facebook. Instagram, Twitter, Pinterest jne.) 

4.2 Vuokranantaja vastaa siitä, että hänellä on tarvittavat käyttöoikeudet toimittamiensa valokuvien käyttöön sekä jakamiseen eteenpäin fiksuvuokraus.fi- palveluun.

 

5 Kohteen vuokraus ja siihen liittyvät toimet

5.1 Asiakkaat sopivat vuokrasopimuksen solmimisen jälkeen hallinnan luovutuksesta keskenään. 

5.2 Vuokranantaja vastaa kaikista asunto-osakkeen tai kiinteistön siirtoon ja hallinnan luovutukseen liittyvistä, vuokranantajalle kuuluvista toimista.

5.3 Vuokralainen sitoutuu myötävaikuttamaan siihen, että vuokraus voidaan toteuttaa sovitusti, ja että vuokra sekä mahdollisesti sen takeeksi sovittu vakuus tulevat maksetuksi sovitulla tavalla. 

 

6 Palvelumaksut 

6.1 Palvelun käytöstä ja hakemusten tekemisestä palvelu ei peri maksuja asunnonhakijalta. 

6.2 Vuokranantajalta palvelun käytöstä peritään palvelumaksu. Vuokranantaja sitoutuu siihen, että mikäli tämän sopimuksen mukaisesti vuokralle tarjoamansa kohde vuokrataan tai myydään palvelun kautta tulleelle asunnonhakijalle, palveluntarjoaja on oikeutettu palvelumaksuun. Palvelumaksu on 39% 1. kuukauden vuokraa vastaavasta summasta, sisältäen arvonlisäveron 24%.

 

7 Palvelun saatavuutta ja käyttöä koskevia ehtoja

7.1 Yhtiön palvelu on pääasiallisesti käytettävissä 24/7. Yhtiö ei kuitenkaan takaa, että palvelu on käytössä keskeytyksettä. Pidätämme oikeudet sulkea palvelu tai sen osa tilapäisesti muun muassa huoltotöiden, -päivitysten ym. vastaavien toimenpiteiden tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Niin ikään pidätämme oikeuden lopettaa palvelun tai sen osa, tai muuttaa palvelun toiminnallisuuksia ilmoittamalla siitä käyttäjille. Ilmoitus voidaan tehdä palvelussa tai muulla tavoin, kuten ilmoittamalla asiakkaan henkilökohtaisiin yhteystietoihin. 

7.2 Yhtiö ei vastaa sellaisesta välillisestä tai välittömästä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka asiakkaalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista palvelussa tai sen sisällössä.

7.3 Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuneen vahingon, joka aiheutuu asiakkaan lain- tai viranomaismääräysten tai näiden käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. 

7.4 Palvelua tulee käyttää palvelua koskevien ohjeiden mukaisella tavalla.  

 

8 Ylivoimainen este ja vastuunrajoitus

8.1 Osapuolet eivät vastaa sellaisesta vahingosta, joka aiheutuu sellaisesta ylivoimaisesta esteestä, jota osapuolet eivät kohtuudella voi ennakoida, välttää tai voittaa. 

8.2 Osapuolet eivät vastaa toiselle osapuolelle aiheutuvista välillisistä vahingoista, kuten vuokrasopimuksen peruuntumisen takia saamatta jääneestä tuotosta tai muusta vastaavasta menetyksestä.

 

9 Immateriaalioikeudet 

10.1 Palveluun liittyvät immateriaalioikeudet ym. oikeudet kuuluvat palvelutarjoajayhtiölle tai sen alihankkijoille, tai muille erikseen nimetyille tahoille.

10.2 Asiakkaalla on oikeus käyttää palvelun sisältämää aineistoa ja materiaalia vain kohteita koskevan vuokrauksen valmistelua varten. Palveluun sisältyvää aineistoa ei saa jakaa edelleen. 

10.3 Asiakas vastaa siitä, ettei asiakkaan palvelussa julkaisema tai tallentama materiaali tai muu aineisto loukkaa kolmansien osapuolien tekijän-, omistus- tai muita oikeuksia eikä aiheuta häiriöitä, katkoksia, vahinkoa tai haittaa yhtiölle tai muille palvelun käyttäjille, eikä ole loukkaavaa tai lain tai hyvän tavan vastaista. 

 

10 Henkilötietojen käsittely

10.1 Yhtiö voi kerätä ja käsitellä asiakkaan henkilötietoja siinä laajuudessa kuin palvelun tuottaminen asiakkaalle sitä edellyttää. Yhtiö kerää tiedot asiakkaalta, asiakkaan julkaisemista kohdeilmoituksista, kohdetta koskevista julkisista tai yksityisistä rekistereistä. Henkilötietojen käsittelyä koskevat käytännöt ilmenevät yhtiön laatimasta tietosuojaselosteesta.

10.2 Asiakkaalla on oikeus tarkistaa palveluntarjoajan rekisteröimät henkilötiedot pyytämällä kirjallisesti sitä yhtiöltä. 

 

11 Sopimuksen voimaantulo ja ehtojen muuttaminen

11.1 Vuokranantajan palvelua koskeva sopimus ja nämä käyttöehdot tulevat voimaan, kun asiakas on luonut palvelun käyttöön tarvittavan käyttäjätilin. Sopimus on voimassa toistaiseksi, kunnes tämän sopimuksen mukainen ilmoitettu kohde tai käyttäjätili poistetaan vuokranantajan toimesta.

11.2 Palvelu tulee vuokranantajan käyttöön, kun kohdassa 2.2 mainittu käyttäjätili on avattu. Palveluun ei liity Kuluttajansuojalain (38/1978) 6-luvun mukaista peruuttamisoikeutta. 

11.3 Asiakas voi tallentaa ja tulostaa käyttöehdot itselleen palvelusta tai pyytää asiakaspalvelua lähettämään ne itselleen. 

 

12 Sopimuksen irtisanominen, peruuntuminen ja purkaminen

12.1 Vuokranantajalla on oikeus irtisanoa palvelua koskeva sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla siitä palvelun kautta tai kirjallisesti yhtiön asiakaspalveluun. Irtisanomisen jälkeen kohteen tiedot poistetaan palvelusta ja markkinointikanavista ilman aiheetonta viivytystä. 

12.2 Yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus yhden kuukauden irtisanomisajalla ilmoittamalla siitä asiakkaalle. Irtisanomisajan jälkeen yhtiö poistaa kohteen tiedot palvelusta sekä  markkinointikanavista ja poistaa käyttäjätilin. 

12.3 Osapuolilla on oikeus purkaa sopimus päättymään välittömästi, mikäli toinen sopijapuoli rikkoo olennaisesti sopimuksen ehtoja. 

 

13 Sovellettava laki ja erimielisyyksien ratkaiseminen

13.1 Palvelun käyttöön sovelletaan Suomen lakia.

13.2 Jos sopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja-asiakas voi saattaa asian Kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, asiakkaan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan.

13.3 Kuluttaja-asiakkaan ja yhtiön väliset palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa tai sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä kuluttaja-asiakkaalla on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jos kuluttaja-asiakkaalla ei ole asuinpaikkaa Suomessa, käsitellään riita-asiat Espoon käräjäoikeudessa. Yritys- ja yhteisöasiakkaiden ja yhtiön väliset palvelua koskevat erimielisyydet ratkaistaan Espoon käräjäoikeudessa.